6111 SAYILI BORÇ YAPILANDIRMASI

featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

“6111 Sayılı Borç Yapılandırması,Stok Beyanı ve  Kısmi Af Kanunu” Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen ve Genel Kurul’da son şekli verilmekte olan başta vergi ve sigorta primi olmak üzere devlete olan borçların ödenmesinde kolaylık getiren “6111 sayılı borç yapılandırması, stok beyanı ve kısmi af kanununa” ilişkin “torba yasası” camiamızı ve tüm ekonomiyi yakından ilgilendiriyor. Gelir İdaresi Başkanlığı, 2011 ve sonraki yıllar için yapılandırmadan yaklaşık 20 milyar liralık gelir beklerken; yasadan yararlanacak mükellefler açısından işin “çok önemli incelikleri” bulunuyor. Bu anlamda; aşağıda detaylarını bulacağınız özel bir çalışma ile; yasayı temel konularda ayrıntılı ve karşılaştırmalı bir şekilde ele alırken sizlere “bir başvuru kaynağı ve yol haritası” çıkarmaya çalıştık.Çalışma yaşamında katkı sağlaması dileğimle… İSLAM DOĞANYALOVA SMMM ODASIBAŞKANI 1. KANUN’UN GETİRDİĞİ KOLAYLIKLAR NELERDİR? 1. Tahsilatın Hızlandırılmasına (Ödemelerin Kolaylaştırılmasına) İlişkin Hükümler- Kesinleşmiş alacakların ödenmesini kolaylaştırıcı hükümler.- Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan amme alacaklarının ödenmesini kolaylaştırıcı hükümler.- İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan vergilerin ödenmesini kolaylaştırıcı hükümler. 2. Matrah ve Vergi Artırımına İlişkin Hükümler- Gelir ve kurumlar vergisinde matrah artırımı.- Katma değer vergisinde artırım.- Gelir (stopaj) ve kurumlar (stopaj) vergisinde artırım. 3. Stok Beyanı ve Bilanço Düzeltilmesine İlişkin Hükümler- İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaş hesaplarının düzeltilmesine ilişkin hükümler.- Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar hesaplarının düzeltilmesine ilişkin hükümler. 4. SGK’ya Bağlı Tahsil Dairelerince Takip Edilen Alacaklara İlişkin Hükümler – Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarının ödenmesini kolaylaştırıcı hükümler.- Dava safhasında bulunan veya dava açma süresi sona ermemiş idari para cezalarının ödenmesini kolaylaştırıcı hükümler.- Ön değerlendirme, araştırma veya tespit aşamasında olan eksik işçilik prim tutarlarının ödenmesini kolaylaştırıcı hükümler.- Sosyal güvenlik borç yapılandırma anlaşmalarının ihyasına ilişkin hükümler.- Sigortalılık süreleri durdurulanların ihya prim borçlarına ilişkin hükümler.  2. KANUN KAPSAMINA HANGİ ALACAKLAR GİRİYOR? Kanun kapsamına giren alacaklar; 31.12.2010 tarihinden ( bu tarih dahil ) önce tahakkuk eden ve kesinleşen alacakları kapsıyor. Söz konusu tarih sosyal güvenlik kurumu alacakları için 2010 Kasım ve önceki aylar için geçerli. HANGİ YASA, HANGİ ALACAĞI DÜZENLİYOR? İlgili Kanun Kapsama Giren Alacaklar213 Sayılı Vergi Usul Kanunu VergiVergi Aslına Bağlı Vergi CezalarıGecikme FaizleriGecikme Zamları Vergi Aslına Bağlı Olmayan Vergi Cezaları1111 Sayılı Askerlik Kanunu İdari Para Cezaları5539 Sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu 2972 Sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun 3376 Sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu 6001 Sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 6183 Sayılı AATUHK  Devlet Hissesi ve Devlet Hakkı, Şeker Fiyat Farkı, Akaryakıt Fiyat İstikrar Payı ve Akaryakıt Fiyat Farkı, Devlet Hakkı ve Özel İdare Payı ile Madencilik Fonu, Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmet Payı, Adli ve İdari Para Cezaları Hariç Olmak Üzere Asli ve Fer’i Amme Alacakları 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve İlgili Mevzuat  Gümrük Vergileriİdari Para CezalarıFaizlerZamlarGecikme Zammı Alacakları 5510 Sayılı Sosyal Sigortalarve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Sigorta Primi Emeklilik Keseneği ve Kurum Karşılığı İşsizlik Sigortası Primi Sosyal Güvenlik Destek Primi Gecikme Cezası Gecikme Zammı Alacakları Topluluk Sigortası Primi Damga Vergisi Özel İşlem Vergisi Eğitime Katkı Payı  Gecikme Cezası Gecikme Zammı Alacakları İdari Para Cezası  İl Özel İdareleri İdari Para Cezaları 213 Sayılı Belediyelerin Vergi Usul Kanunu Kapsamına Girenler Vergi Vergi Cezaları Gecikme Faizleri Gecikme Zamları İdari Para Cezaları 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu Ücret Alacakları ve Bunlara Bağlı Fer’i Alacaklar Su Bedeli Alacakları ve Bunlara Bağlı Fer’i  Alacaklar 5393 sayılı Belediye Kanunu Su Bedeli Alacakları ve Bunlara Bağlı Fer’i Alacaklar2560 Sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Su ve Atık Su Bedeli Alacakları ile Bu Alacaklara Bağlı Faiz, Gecikme Faizi, Gecikme Zammı Gibi Fer’i  Alacakları Bu Kanunun ilgili bölümlerinde geçen diğer alacaklar 3. KESİNLEŞMİŞ KAMU ALACAKLARININ ÖDENMESİ NASIL KOLAYLAŞTIRILIYOR?  Bu kolaylıktan faydalanabilmek için belirlenen yeni borç tutarlarının ……. tarihine kadar başvuruda bulunarak aynı tarihte tamamen veya belirli katsayılarla artırılarak 6 ila 18 taksitte 12 ila 36 ayda ödenmesi gerekiyor. YAPILACAK ÖDEMENİN TAKSİT VE KATSAYI HESABI1) 12 ay (2 ayda bir ödemeli 6 eşit taksit) için 1,052) 18 ay (2 ayda bir ödemeli 9 eşit taksit) için 1,073) 24 ay (2 ayda bir ödemeli 12 eşit taksit) için 1,104) 36 ay (2 ayda bir ödemeli 18 eşit taksit)için 1,15 KESİNLEŞMİŞ KAMU ALACAĞINDA KOLAYLIĞIN ALACAK TÜRÜNE GÖRE DAĞILIMIKAPSAMA GİREN ALACAK ÖDENECEK KISIM TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLECEK KISIMVadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan vergiler/gümrük vergileri Vergi aslının tamamı ileTEFE/ÜFE aylık oranı esas alınarak vergi aslı üzerinden hesaplanacak tutar Genel esaslara göre hesaplanan faiz, Gecikme faizi, gecikme zammı ve vergi cezaları gibi fer’i amme alacakları ile vergi cezalarına uygulanan gecikme zamlarının tamamıBeyana dayanan ve beyan edildiği halde ödenmemiş olan veya ödeme süresi henüz geçmemiş alacaklar Vergi aslının tamamı ileTEFE/ÜFE aylık oranı esas alınarak vergi aslı üzerinden hesaplanacak tutar Genel esaslara göre hesaplanan gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları Asılları tamamen ödenmiş olmakla birlikte, sadece vergi aslına bağlı fer’i alacaklar  TEFE/ÜFE aylık oranı esas alınarak vergi aslı üzerinden hesaplanacak tutar . Genel esaslara göre hesaplanangecikme faizi, gecikme zammı ve vergi cezaları gibi fer’i amme alacakları ile vergi cezalarına/idari para cezalarına uygulanan gecikme zamlarının tamamıAsılları tamamen ödenmiş olanlar dahil asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları/idari para cezaları TEFE/ÜFE aylık oranı esas alınarak vergi aslı üzerinden hesaplanacak tutar Asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları/idari para cezaları ve bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamıVergi Usul Kanunu’nun 371’inci maddesinde yer alan pişmanlık hükümlerine göre beyan edilen matrahlar üzerinden tahakkuk eden alacaklar Vergi aslının tamamı ileTEFE/ÜFE aylık oranı esas alınarak vergi aslı üzerinden hesaplanacak tutar Vergiye bağlı pişmanlık zammı, vergi ziyaı cezası gibi fer’i alacakların tamamıVergi Usul Kanunu uyarınca ikmalen, re’sen ya da idarece yapılan tarhiyata ilişkin olarak dava açılmaksızın kesinleşen alacaklar Vergi aslının tamamı ileTEFE/ÜFE aylık oranı esas alınarak vergi aslı üzerinden hesaplanacak tutar Vergiye bağlı gecikme faizi, gecikme zammı ve vergi ziyaı cezası gibi fer’i alacakların tamamıTecilli alacaklar  Vergi aslının tamamı ileTEFE/ÜFE aylık oranı esas alınarak vergi aslı üzerinden hesaplanacak tutar Genel esaslarla hesaplananGecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacaklarıVergi Usul Kanunu’nun uzlaşma hükümlerine göre kesinleşen alacaklar  Vergi aslının tamamı ileTEFE/ÜFE aylık oranı esas alınarak vergi aslı üzerinden hesaplanacak tutar Vergiye bağlı gecikme faizi, gecikme zammı ve vergi ziyaı cezası gibi fer’i alacakların tamamıVadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş olan vergi cezaları Cezaların % 50’si ileTEFE/ÜFE aylık oranı esas alınarak hesaplanacak tutar Cezaların % 50’si ve  gecikme zammıİştirak, teşvik ve yardım fiilleri nedeniyle kesilmiş olan vergi cezaları Cezaların % 50’si ileTEFE/ÜFE aylık oranı esas alınarak hesaplanacak tutar Cezaların % 50’si ve  gecikme zammıGümrük vergisi asıllarına bağlı olmaksızın kesilmiş olan idari para cezaları Cezaların % 50’si ileTEFE/ÜFE aylık oranı esas alınarak hesaplanacak tutar Cezaların % 50’si ve  gecikme zammı2010 yılına ilişkin geçici vergiye ilişkin gecikme zamları TEFE/ÜFE aylık oranı esas alınarak hesaplanacak tutar Vergi aslının ödeme şartı aranmaksızın genel esaslara göre hesaplanangecikme zamlarının tamamıİhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmiş olan vergiler Vergi aslının tamamı ileTEFE/ÜFE aylık oranı esas alınarak vergi aslı üzerinden hesaplanacak tutar Vergiye bağlı pişmanlık zammı, vergi ziyaı cezası gibi fer’i alacakların tamamıMotorlu Taşıtlar Vergisi ve bu vergiye ilişkin gecikme zammının kanuna göre ödenmesi sırasında yapılacak işlemler Vergi aslının tamamı ileTEFE/ÜFE aylık oranı esas alınarak vergi aslı üzerinden hesaplanacak tutar Vergiye bağlı gecikme zammı, gecikme faizinin tamamıBelediyelerin ücret ve su bedeli alacakları Alacağın tamamı ile bu alacak üzerinden TEFE/ÜFE aylık oranı esas alınarak hesaplanan tutar Bu alacaklara bağlı faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacaklarının tamamıBüyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları Alacağın tamamı ile bu alacak üzerinden TEFE/ÜFE aylık oranı esas alınarak hesaplanan tutar Bu alacaklara bağlı faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamı Verilmiş en son kararın bozma kararı olması halinde  Vergilerin/gümrük vergilerinin % 50’si ile TEFE/ÜFE aylık oranı esas alınarak bu tutar üzerinden hesaplanacak tutar  Vergilerin/gümrük vergilerinin % 50’si ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ve asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları/idari para cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamıVerginin/gümrük vergisinin ödenmiş olmasına rağmen sadece vergi cezalarına/ gümrük yükümlülüğü ile ilgili idari para cezalarına ilişkin dava açılmış olması halinde  Asla bağlı cezaların tamamı ile bunlara bağlı gecikme zamlarının tamamıVergi aslına bağlı olmaksızın kesilen ve ilk derece mahkemesinde dava açılmış veya dava açma süresi geçmemiş bulunan vergi cezaları / gümrük yükümlülüğü ile ilgili idari para cezaları  Cezanın % 25’i Cezanın % 75’iVergi aslına bağlı olmaksızın kesilen ve yargı tarafından terkin kararı verilmiş olan vergi cezaları / gümrük yükümlülüğü ile ilgili idari para cezaları Cezanın % 10’u Cezanın % 90’ıVergi aslına bağlı olmaksızın kesilen ve yargı tarafından tasdik kararı verilmiş olan vergi cezaları / gümrük yükümlülüğü ile ilgili idari para cezaları Cezanın % 25’i Cezanın % 75’iİştirak, teşvik ve yardım fiilleri nedeniyle kesilen ve ilk derece mahkemesinde dava açılmış veya dava açma süresi geçmemiş bulunan vergi ziyaı cezaları Cezanın % 25’i Cezanın % 75’i İştirak, teşvik ve yardım fiilleri nedeniyle kesilen ve yargı tarafından terkin kararı verilmiş olan vergi ziyaı cezaları( madde 3/6 )  Cezanın % 10’u    Cezanın % 90’ıİştirak, teşvik ve yardım fiilleri nedeniyle kesilen ve yargı tarafından tasdik kararı verilmiş olan vergi ziyaı cezaları Cezanın % 25’i Cezanın % 75’iKanunun yayımlandığı tarih itibarıyla uzlaşma talepli alacaklar Vergilerin % 50’si ile TEFE/ÜFE aylık oranı esas alınarak bu tutar üzerinden hesaplanacak tutar Vergilerin % 50’si ile bunlara bağlı gecikme faizi, gecikme zammı ve asla bağlı olarak kesilen vergi cezalarının tamamı 5. ESAS ALINACAK EN SON YARGI KARARI NEDİR? Kanun maddesine göre dava konusu edilmiş olan alacaklarda bu maddeye göre ödenecek alacakların tespitinde esas alınacak olan en son karar, tarhiyata/tahakkuka ilişkin verilen ve bu kanunun yayımlandığı tarihten önce taraflardan birine tebliğ edilmiş olan karar olacaktır. 6. İNCELEME VE TARHİYAT AŞAMASINDA BULUNAN VERGİLER ÖDEME KOLAYLIĞINDAN FAYDALANABİLİR Mİ? İnceleme ve tarhiyat aşamasında bulunan vergiler için ödeme kolaylığından faydalanılabilmesi mümkün. Bunun için, kanun kapsamında belirlenen tutarın, ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde yazılı başvuruda bulunularak, ilk taksit ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde altı eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir.     ÖDENMESİ GEREKEN TUTAR NASIL HESAPLANACAK?- Tarh edilen verginin %50’si ile,- Bu tutar üzerinden Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar hesaplanacak TEFE/ÜFE tutarı ile,- Bu tarihten sonra ihbarnamenin tebliği üzerine dava açma süresinin bitim tarihine kadar hesaplanacak gecikme faizi tutarı. 7. TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMA TALEPLİ  İNCELEMELER BU KAPSAMA GİRER Mİ? Kanunun yayımlandığı ……………………..…  tarihi itibarıyla Vergi Usul Kanunu’nun tarhiyat öncesi uzlaşma hükümlerinden yararlanılmak üzere;-Başvuruda bulunulmuş henüz uzlaşma günü gelmemiş,-Uzlaşma sağlanamamış ancak vergi ve ceza ihbarnameleri Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla tebliğ edilmemiş; Bulunan alacaklar için de bu madde hükmünden yararlanılabilecektir. Bu durumda, tarhiyat öncesi uzlaşmanın temin edilememiş veya uzlaşma müzakeresinde uzlaşmaya varılamamış olması ya da mükelleflerin tarhiyat öncesi uzlaşma talebinden vazgeçmiş ve tarhiyata ilişkin olarak dava açmamış olması şarttır. Bu safhada da ödenecek tutarın tespitinde, tarhiyata ilişkin olarak düzenlenen vergi ve ceza ihbarnamelerinde belirtilen tutarlar dikkate alınacaktır.8. PİŞMANLIK YA DA KENDİLİĞİNDEN BEYAN İÇİN ÖDEME KOLAYLIĞI VAR MI? Kanunda yer alan söz konusu düzenlemelere göre; vergi aslının tamamı alınmakta, bu tutara TEFE/ÜFE aylık oranı uygulanmakta, diğer taraftan pişmanlık zammı, gecikme faizi,gecikme zammı ve cezaların tamamı  kaldırılmaktadır.                                    Ödeme kolaylığı bunlar içinde geçerlidir. 9. ÖDEME KOLAYLIĞINDAN FAYDALANILDIKTAN SONRA DAVA AÇILABİLİR Mİ?  Ödeme kolaylığına ilişkin hükümlerden faydalanan mükelleflerin bu borç tutarları için daha sonra dava açmaları, uzlaşma ve cezalarda indirim talebinde bulunmaları mümkün değildir. 10. KOLAYLIK SONRASI TAKSİTLER ZAMANINDA ÖDENMEZSE NE OLACAK? Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin bir takvim yılında en fazla iki defa ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde yapılandırma bozulmamaktadır. Süresinde ödenmeyen tutarları gecikme zammı ile ödenebilecektir.Ancak; bir takvim yılında 2’den fazla taksidin ödenmemesi halinde kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybediliyor. 11. KOLAYLIK SONRASI MÜKELLEF VADESİ YENİ GELEN BORCU ÖDEMEZSE TAKSİTLER BOZULUR MU? Bu kanun kapsamında ödeme kolaylığından yararlananların cari yılda, örneğin 2011’de yıllık gelir veya kurumlar vergilerini, gelir (stopaj) vergisi, kurum (stopaj vergisi), katma değer vergisi ve özel tüketim vergisini mutlaka ödemeleri gerekiyor.Bunun istisnası şöyledir;”çok zor durum olmaksızın bir takvim yılında  cari dönem borçlarını ikiden fazla vadesinde ödememeleri halinde”  12. KREDİ KARTI İLE ÖDEME YAPILMASI MÜMKÜN MÜDÜR? Kredi kartı ile ödeme yapmak mümkün. Yapılan düzenlemede bankaların, borçluların kredi kartı ile ödedikleri taksit tutarlarını idareye taksit aylarında tahsilat kabul edilmek suretiyle aktarması ve borçlu hesaplarına ise taksit ayında yansıtması öngörülüyor. 13. MAHSUBEN ÖDEME YAPILMASI MÜMKÜN MÜDÜR?Vergi dairesinden vergi mevzuatı gereği iade alacağı bulunan borçlular, bu alacaklarının kanuna göre vergi dairesine ödenmesi gereken taksitlerine mahsubunu talep edebileceklerdir. Mahsup talepleri sadece kendi borçlarıyla sınırlı olacaktır. 14. MATRAH/VERGİ ARTIRIMI KAPSAMINA HANGİ VERGİLER GİRİYOR? Matrah/vergi artırımı kapsamında 9 çeşit vergi bulunuyor. MATRAH/VERGİ ARTIRIMI KAPSAMINDAKİ VERGİLER1. Yıllık gelir vergisi2. Kurumlar vergisi 3. Katma değer vergisi4. Ücret  stopajları5. Serbest meslek stopajları6. Kira stopajları7. Yıllara sari inşaat işlerinde istihkak (hak ediş) bedelleri8. Çiftçilerden satın alınan zirai mahsullere ilişkin stopaj9. Esnaf muaflığından doğan stopajlar 15. MATRAH/VERGİ ARTIRIMI İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ NEDİR? Matrah ve vergi artırımında bulunmak isteyen mükellefler, Kanun’un yayım tarihi olan …………………. tarihini takip eden ikinci ayın sonu olan ………….….. tarihine kadar ilgili idareye yazılı olarak başvurarak artırımda bulunabileceklerdir.Başvuru yazılı yapılmazsa, matrah artırımı amacına ilişkin olsa dahi, hesapladıkları vergilerini vergi dairesine yatırmaları, bu mükelleflerin haktan yararlanmaları sonucunu doğurmayacaktır. Öte yandan, kanun kapsamındaki yıllarda değişik vergi dairelerinin mükellefi olanlar, matrah artırımında bulundukları yıl ve dönemlerde hangi vergi dairesinin mükellefi iseler, o vergi dairesine yazılı başvuru yapacaklardır. 16. MATRAH/VERGİ ARTIRIMI ÖDEME SÜRESİ VE ŞEKLİ NASIL OLACAK?Matrah/vergi artırımında bulunan mükelleflerin bu artırımları üzerinden hesaplanan vergileri ilgili vergi dairelerine başvuru süresi içinde tamamen veya ilk taksiti Kanun’un yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ay olan ………………….…’dan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde azami onsekiz eşit taksitte ödemeleri şarttır.Bu madde taksit sayıları ve katsayı hesabı yukarıda 3. Madde’de açıklanan tablodaki gibidir. 17. MATRAH/VERGİ ARTIRIMI TAKSİTLERİ ZAMANINDA ÖDENMEZSE NE OLUR? Matrah veya vergi artırımında hesaplanan vergilerin ödenmemesi bu kanun hükümlerinden yararlanmayı engellememektedir. Hesaplanan veya artırılan vergilerin ödenmemesi ya da eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen tutarların gecikme zammı oranının bir kat fazlası oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte tahsiline devam edilecektir. 18. GELİR VERGİSİNDE ARTIRIM TUTARI NE ŞEKİLDE HESAPLANACAK? Gelir vergisi mükelleflerinin dikkate alacakları tutarlar yıllara göre değişmektedir. Ancak; artırımda bulunulan yılda yıllık gelir vergisi beyannamesi süresinde verilmiş ve ödemeler vadesinde ödenmiş ise artırılan matrah üzerinden ödenecek vergi oranı % 15 olarak hesaplanmalıdır. GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN DİKKATE ALACAĞI TUTARLARYıl Matrah artış oranı (%) İşletme hesabı esasında asgari matrah tutarı (TL) Bilanço esasında asgari matrah tutarı (TL) Artırılan matrah üzerinden ödenecek vergi oranı (%)2006 30 6.370 9.550 202007 25 6.880 10.320 202008 20 7.480 11.220 202009 15 8.150 12.230 20 KİRA GELİRİ OLAN MÜKELLEFLERİN DİKKATE ALACAĞI TUTARLARYıl Matrah artış  oranı (%) Beyana tabi geliri sadece kira gelirleri olanlar için asgari    matrah tutarı (TL) Artırılan matrah üzerinden ödenecek vergi oranı (%)2006 30 1.910 202007 25 2.064 202008 20 2.244 202009 15 2.446 20 BASİT ÜSÜLDE VERGİ MÜKELLEFİNİN DİKKATE ALACAĞI TUTARLARYıl Matrah artış oranı (%) Basit usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri için asgari matrah artış tutarı (TL) Artırılan matrah üzerinden ödenecek vergi oranı (%)2006 30 955 202007 25 1.032 202008 20 1.122 202009 15 1.223 20 19. KURUMLAR VERGİSİNDE ARTIRIM TUTARINE ŞEKİLDE HESAPLANACAK?Artırımda bulunulan yılda kurumlar vergisi beyannamesi süresinde verilmiş ve ödemeler vadesinde  ödenmiş ise artırılan matrah üzerinden ödenecek vergi oranı % 15 olarak hesaplanacak. KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFİNİN DİKKATE ALACAĞI TUTARLARYıl Matrah artış oranı (%) Asgari matrah artış tutarı (TL) Artırılan matrah üzerinden ödenecek vergi oranı (%)2006 30 19.110 202007 25 20.650 202008 20 22.440 202009 15 24.460 20 20. KATMA DEĞER VERGİSİNDE ARTIRIM TUTARI NE ŞEKİLDE HESAPLANACAK?Katma Değer Vergisi mükelleflerinin dikkate alacakları tutarlar yıllara göre değişmektedir.BEYANNAME VEREN MÜKELLEFLER İÇİN ARTRIRIM TABLOSU Yıl Vergi Artırımında Üzerinden KDV Hesaplanacak Tutar Hesaplanan yıllık KDV tutarı üzerinden ödenecek vergi oranı (%) Bütün dönem KDV beyannamesini veren mükellefler En az üç döneme ait beyanname veren mükellefler (Aylık vergilendirilen mükellefler) En az bir döneme ait beyanname veren mükellefler                             (Üç aylık vergilendirilen mükellefler) 2006 Beyannamelerdeki hesaplanan KDV’nin yıllık toplamı Verilen beyannamelerdeki hesaplanan KDV’nin ortalaması üzerinden bulunan 12 aylık toplam hesaplanan KDV Verilen beyannamelerdeki hesaplanan KDV’nin ortalaması üzerinden bulunan 12 aylık toplam hesaplanan KDV 32007 “ “ “ 2,52008 “ “ “ 22009 “ “ “ 1,5   Yıl BEYANNAME VERMEYEN MÜKELLEFLER İÇİN ARTRIRIM TABLOSU Artırılan Gelir veya kurumlar vergisi matrahı üzerinden ödenecek vergi oranı (%) Hiç beyanname vermemiş ya da bir veya iki beyanname vermiş mükellefler                     (Bir aylık beyanname veren mükellefler) Hiç beyanname vermemiş mükellefler                                   (Üç aylık beyanname veren mükellefler) İlgili takvim yılı içindeki işlemlerin tamamının istisnalar kapsamındaki teslim ve hizmetlerden oluşması veya diğer nedenlerle hesaplanan KDV bulunmaması 2006-2007-2008-2009- Gelir veya kurumlar vergisi matrahı artırımında bulunulmuş olması şartıyla artırılan matrah Gelir veya kurumlar vergisi matrahı artırımında bulunulmuş olması şartıyla artırılan matrah Gelir veya kurumlar vergisi matrahı artırımında bulunulmuş olması şartıyla artırılan matrah 18 21. ÜCRET ÖDEMELERİNE İLİŞKİN GELİR VERGİSİNDEARTIRIM NASIL OLACAK? Hizmet erbabına ödenen ücretlerden vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanların, her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri (ihtirazi kayıtla verilenler dahil) muhtasar beyannamelerinde yer alan ücret ödemelerine ilişkin gayrisafi tutarların yıllık toplamı üzerinden; tabloda verilen oranda hesaplanacak gelir vergisini, vergi dairelerine bildirmeleri ve belirtilen şekilde ödemeleri gerekmektedir.      Yıllar                   Stopaj %2006 yılı için 52008 yılı için 42006 yılı için 32008 yılı için 2     22. SERBEST MESLEK ÖDEMELERİ ÜZERİNDEN YAPILAN GELİR (STOPAJ) VERGİSİNDE ARTIRIM                    NE ŞEKİLDE OLACAK? Serbest meslek erbabına yapılan ödemeler üzerinden yapılan gelir (stopaj) vergisinde matrah artırımında bulunulmak istenmesi halinde gereken hesaplamalar çeşitli özellikler göstermektedir. SERBEST MESLEK ERBABINA YAPILAN ÖDEMELER ÜZERİNDEN MATRAH ARTIRIMIYıl Vergi Artırımına Esas Alınacak Gelir (Stopaj) Vergisi Matrahı(TL) Artırıma esas matrah üzerinden hesaplanarak artırımda bulunulacak gelir (stopaj) vergisi oranı (%) Beyanname verilmemişse ya da verilen beyannamede SMK ödemesi yoksa asgari matrah (TL.) Asgari matrah üzerinden hesaplanacak vergi oranı (%)2006 Verilmiş olan muhtasar beyannamelerdeki serbest meslek ödemelerinin gayrisafi tutarı toplamı 5 4.775 152007 Verilmiş olan muhtasar beyannamelerdeki serbest meslek ödemelerinin gayrisafi tutarı toplamı 4 5.160 152008 Verilmiş olan muhtasar beyannamelerdeki serbest meslek ödemelerinin gayrisafi tutarı toplamı 3 5.610 152009 Verilmiş olan muhtasar beyannamelerdeki serbest meslek ödemelerinin gayrisafi tutarı toplamı 2 6.115 15 23. KİRA ÖDEMELERİ ÜZERİNDEN YAPILAN STOPAJDA ARTIRIM NASIL OLACAK? Kira ödemelerinden yapılan stopajlar üzerinden matrah artırımında bulunulmak istenmesi halinde gereken hesaplamalar çeşitli özellikler göstermektedir KİRA ÖDEMELERİ ÜZERİNDEN YAPILAN STOPAJDA MATRAH ARTIRIMIYıl Vergi artırımına esas alınacak gelir (stopaj) veya kurumlar (stopaj) vergisi matrahları(TL) Artırıma esas matrah üzerinden hesaplanarak artırımda bulunulacak gelir (stopaj) veya kurumlar (stopaj) vergisi oranı (%) Beyanname verilmemişse ya da verilen beyannamede kira ödemesi yoksa asgari matrah (TL) Asgari matrah üzerinden hesaplanacak vergi oranı (%)2006 Verilmiş olan muhtasar beyannamelerdeki kira ödemelerinin gayrisafi tutarı toplamı 5 1.910 152007 Verilmiş olan muhtasar beyannamelerdeki kira meslek ödemelerinin gayrisafi tutarı toplamı 4 2.064 152008 Verilmiş olan muhtasar beyannamelerdeki kira meslek ödemelerinin gayrisafi tutarı toplamı 3 2.244 152009 Verilmiş olan muhtasar beyannamelerdeki kira meslek ödemelerinin gayrisafi tutarı toplamı 2 2.446 15   24. YILLARA SARİ İNŞAAT İŞLERİNDE MATRAH ARTIRIMI NASIL OLACAK? Mükellefler 2006 ila 2009 yılları arasında her bir yıl için; istihkak ödemelerinin gayrisafi tutarı üzerinden % 1 oranında hesaplayacakları ilave vergiyi ödeyerek yararlanabilecekler. 25. TAKDİR KOMİSYONLARINA SEVK EDİLMİŞ YA DA VERGİ İNCELEMESİ BAŞLANMIŞ MÜKELLEFLER VERGİ/MATRAH ARTIRIMINDA BULUNABİLİRLER Mİ? Matrah/vergi artırımında bulunan mükellefler hakkında, Kanun’un yayımlandığı ………………. tarihinden önce başlanılmış olan vergi incelemeleri ile takdir işlemlerinin, Kanun’un yayımlandığı ayı izleyen ayın başından itibaren 1 ay içerisinde sonuçlandırılması şarttır. Bu süre içerisinde sonuçlandırılamayan vergi incelemeleri ile takdir işlemlerine devam edilmeyecek, bulunduğu safhada bırakılacaktır. Mükellefler sadece artırılan matrahlar üzerinden hesaplanan vergileri ödeyeceklerdir. 26. SAHTE BELGE DÜZENLEMEKLE SUÇLU MÜKELLEF MATRAH/VERGİ ARTIRIMINDAN YARARLANABİLİR Mİ? Vergi Usul Kanunu’nun 359’uncu maddesinin (b) fıkrasında sayılan suçları işleyenler matrah/vergi artırımı hükümlerinden yararlanamayacaklardır. Bu kapsamdaki vergi incelemeleri devam edecektir. KİMLER MATRAH/VERGİ ARTIRIMINDAN YARARLANAMAZ?Defter, kayıt ve belgeleri yok edenlerDefter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlarBelgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler   27. İŞLETMEDE MEVCUTKEN; KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE,TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLAR KAYITLARA ALINABİLİR Mİ? İlgili nitelikteki demirbaşlar kayıtlara rayiç bedelle alınabilir.…………..…. tarihine kadar bir envanter listesi ile vergi dairesine bildirilmesi gerekmektedir.Genel orana tabi emtia,makine,teçhizat ve demirbaşlar için rayiç bedel üzerinden % 10 KDV, İndirimli  orana tabi emtia,makine, teçhizat ve demirbaşlar için rayiç bedel üzerinden  KDV oranın yarısı üzerinden KDV hesaplanıp vergi dairesine yatırılacaktır. 28. KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE,İŞLETMEDE    BULUNMAYAN ;                                                       EMTİA , KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN OLAN ALACAKLAR KAYITLARDAN SİLİNEBİLİR Mİ? Emtia için; gayrisafi kar oranı dikkate alınarak fatura düzenlenecek, üzerinden KDV hesaplanacak ve hasılat olarak kayıtlara aktarılacaktır.Kasa mevcudu ve ortaklardan olan alacaklar; gerçek duruma getirilecek ve bu tutarlar üzerinden % 3 vergi hesaplanıp ödenecektir.        

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
6111 SAYILI BORÇ YAPILANDIRMASI

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

Yalova Atakent Gazetesi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Bizi Takip Edin