TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU Toplam İstatistikler
  • BUGÜNKÜ TEST SAYISI 424.164
  • BUGÜNKÜ HASTA SAYISI 82.180
  • BUGÜNKÜ VEFAT SAYISI 174
  • BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 83.225
Uncategorized

BARO BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

                                        YALOVA BAROSUNDAN KAMUOYU AÇIKLAMASI                  Gebze-İzmir Otoyolu ile ilgili kamulaştırma çalışmaları sırasında ; otoyol güzergahında bulunan Çiftlikköy ve Altınova ilçelerine bağlı köylerde ; son zaman zamanlarda artan oranda..

BARO BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

                                        YALOVA BAROSUNDAN KAMUOYU AÇIKLAMASI                  Gebze-İzmir Otoyolu ile ilgili kamulaştırma çalışmaları sırasında ; otoyol güzergahında bulunan Çiftlikköy ve Altınova ilçelerine bağlı köylerde ; son zaman zamanlarda artan oranda kamuoyunu ve baromuzu rahatsız edici hukuk dışı bazı gelişmelerin olduğunu gözlemlemekteyiz.Yalova Barosu’na kayıtlı olmayan bazı avukatların veya bazı hukuk bürolarının kamulaştırma konusunda uzman olduklarını da belirterek devletin öngördüğü kamulaştırma bedelinin kabül edilmemesi yönünde yönlendirme yaptıkları ve dolayısıyla olayın yargıya intikalinin sağlanması için yoğun çalışmalar yaparak kendilerine davada temsil için vekaletname talep ettikleri,köy köy gezdikleri konusunda baromuza yoğun sözlü başvuru olmaktadır.Maalesef bu organizasyonun içerisinde bazı köy muhtarları ve emlakçıların bulunduğuda bilinen bir gerçektir.Hatta bu şahısların yanlarında daha önce bilirkişilik yaptığını söyleyen ziraat mühendisi getirdikleri ve taşınmazın değeri için görüş beyan edildiği ve dava sonunda mahkemece belirlenecek değer üzerinden kademeli vekalet ücreti konusunda vekalet sözleşmesi imzaladıkları veya imzalayacakları belirtilmektedir.               1999 depremi sonra yaşanan kamulaştırma davalarında ; bu şekilde davranışlar sonucu hiçte azımsanmayacak ölçüde vatandaşlarımızın mağdur olduğu ,eski kamulaştırma davalarından halen paralarını alamayan ve vekilleri ile davalı olan vatandaş- larımızın olduğu Yalova kamuoyunda iyi bilinmektedir.Bu sebeple Yalova Barosu olarak vatandaşlarımızın mağdur olmaması için bu konuda uyarmayı bir görev biliyoruz. Hukuka uygun çalışanların   yukarıdaki kapsam dışında olduğuda açıktır. Gerçekten kamulaştırma bedelini kabül etmeyerek uzlaşmaya gitmeyen ve yargıya başvurmak isteyen vatandaşlar- ımızın ise güvendiği,bildiği, heran ulaşılabileceği hukukçular ile çalışmaları kendi menfaatlerindir.               Avukatlık kanunu’na,Avukatlık meslek kurallarına,Türk Ceza kanunu`nun ilgili maddeleri ile Kamulaştırma kanununun 31. ve devamı maddelerine aykırı hareket edenler ve bu konuda yardımcı olanlar ile ilgili Cumuhriyet Başsavcılığı’na Yalova Barosu olarak suç duyurusunda bulunacağız.               Vatandaşlarımızın konuyu daha iyi kavrayabilmeleri için kamulaştırma mevzuat özetini ilgili kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.     KAMULAŞTIRMA PROSEDÜRÜ   Kamulaştırma; Devlet veya kamu tüzel kişilerinin kamu yararının gerektirdiği durumlarda karşılıklarını peşin ödeme koşulu ile özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamına veya bir kısmına yasada gösterilen yöntemlere göre kamu yararına el koyması, mülkiyetini elde etmesidir. 2942 sayılıKamulaştırma Kanununa göre yapılan kamulaştırma işlemleri, aşağıda kısaca özetlenmektedir.   I-KAMULAŞTIRMAYA HAZIRLIK İŞLEMLERİ;   ·        Kamulaştırılacak taşınmaz tapusuz ise taşınmazı kullanan ve zilyetliğinde bulunduran kişi veya kişilerin kimlikleri ve adresleri, kaç yıldan beri kullandığı, vergi kaydı olup olmadığı başkalarının hak iddiasında bulunup bulunmadığı araştırılır ve vergi dairesi ile Nüfus idarelerinden sorulur. ·        İdarenin yetkili organlarınca Kamulaştırma kararı verildikten sonra, Tapu İdaresine bir yazı yazılarak, kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın kaydına, “kamulaştırma şerhi verilmesi” istenir. ·        Tapuya tescilden itibaren altı ay içinde bedelin tespiti ile idare adına tescil talebinde bulunulmadığı takdirde bu şerh tapu müdürü tarafından resen silinir. ·        İdare, kendi bünyesinden seçeceği üç kişiden oluşan bir kıymet takdir komisyonu kurar. Kamulaştırılacak taşınmazın değeri bu komisyon tarafından belirlenir ·        İdare, mülk sahipleri ile pazarlık yapmak üzere kendi bünyesinden seçeceği üç kişiden oluşan bir uzlaşma komisyonu kurar.  ·        İdare, takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli açıklamaksızın, kamulaştırılacak taşınmaz malı satın almak veya idareye ait başka taşınmazla trampa etmek istediğine dair mülk sahibine taahhütlü bir mektup gönderir. Bu mektupta 15 gün içinde İdareye başvurulması istenir. ·        Mülk sahibi, İdareye 15 gün içinde başvurur, yapılan görüşme sonunda takdir komisyonunca belirlenen değeri geçmemek üzere, anlaşma sağlanırsa, taşınmazın tüm hukuki ve fiili vasıfları ile kamulaştırma bedelini ihtiva eden bir tutanak tanzim edilerek komisyon üyeleri ve malik veya yetkili vekili tarafından imzalanır. ·         İdare, bu anlaşmadan itibaren 45 gün içinde, tutanakta tespit edilen bedelin ödenmeye hazır olduğunu belirterek, mülk sahibini tapuda devir işlemi yapmaya davet eder. Tapuda ferağ işlemi yapılır yapılmaz, üzerinde anlaşılıp tutanağa bağlanan bedel, derhal mal sahibine ödenir.   II-KIYMET TAKDİRİ VE TESCİL İÇİN MAHKEMEYE BAŞVURMA;    ·        Yapılan görüşmeler sonunda mülk sahibi ile İdare arasında anlaşma sağlanamadığı veya mülk sahibi verilen 15 günlük süre içinde idareye başvurmadığı veya mülk sahiplerine ulaşılamadığı takdirde,  bu durum bir tutanakla tespit edilerek, taşınmazın kıymetinin tespiti ve idare adına tapuya tescili için mahalli Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açılır. ·        Mahkeme dilekçenin verildiği günden itibaren en geç 30 gün sonrası için tespit edeceği duruşmaya tarafları davet eder. Hâkim, duruşmada öncelikle tarafları anlaşmaya davet eder. Taraflar, anlaşmaya varırlarsa bu anlaşma duruşma tutanaklarına teferruatlı şekilde geçirilir, tarafların imzaları alınır. Tarafların Hâkim huzurunda anlaşarak belirledikleri bedel, “kamulaştırma bedelidir. ” ·        Taraflar duruşmada anlaşamazlarsa; Hâkim en geç 10 gün içinde keşif, 30 gün içinde de duruşma yapar. Taşınmaz malın değerinin tespiti için yapılan Keşifte listelerden seçilen bilirkişiler ve mahallin muhtarı hazır bulundurulur. Keşifte hazır bulunan muhtarın da beyanı alınır. ·        Bilirkişi heyeti 11. maddedeki esaslara göre taşınmazın değerini belirler ve raporunu en geç 15 gün içinde mahkemeye verir. Hâkim, bilirkişi raporları ile beyanlardan yararlanarak adil ve hakkaniyete uygun bir bedel tespit eder. Bedelin tebligatta belirtilen bankaya yatırılması için Hâkimlikçe idareye 15 günlük mühlet verilir. Makbuzun ibrazı üzerine mahkemece bedelin hak sahibine ödenmesine ve taşınmazın idare adına tesciline ( tescile tabi değilse terkinine ) karar verilir. ·        Mahkemece, kararın kesinleşmesi beklemeden kamulaştırma bedelinin mülk sahibine derhal ödenmesi için bankaya teskere yazılır. ·        Tescil kararı kesin olup bedele karşı temyiz yolu açıktır. ·        Hak sahibi belirlenemediği takdirde, kamulaştırma bedeli bankaya, üçer aylık otomatik vadeli hesap şeklinde yatırtılır.     III-KAMULAŞTIRMA MASRAFLARI;   ·        Kamulaştırma için yapılan, Muhtar, bilirkişi, keşif masrafları, tapu harçları, vekalet ücretleri ile bu kanun gereğince yapılması gereken tüm masrafları kamulaştırmayı yapan idare karşılar.   IV-KISMİ KAMULAŞTIRMA;   ·        İşe yaramayan artık kısmın kamulaştırılması da zorunludur. ·        Taşınmazın tamamının değil de bir kısmının kamulaştırılması gerektiğinde, değer takdiri 2942 sayılı kanunun 12. maddesinde belirlenen esaslarına göre yapılır. ·        4-Kamulaştırmadan arta kalan kısım, kamulaştırma sebebiyle işe yaramayacak hale gelirse ; mülk sahibinin kamulaştırma tebligatının yapıldığı günden itibaren otuz gün içinde idareye başvurarak bu kısmın da kamulaştırılmasını talep etmesi halinde, idare kalan kısmı da kamulaştırmak zorundadır.   V-KAMULAŞTIRMAYA KARŞI MÜLK SAHİPLERİNİN DAVA HAKKI;     ·        İdari yargıda iptal ve adli yargıda düzeltim davaları açılabilir. ·        Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmaz malın maliki veya malikleri; mahkemece taşınmazın bedelinin tespiti ve tescil davası dilekçesinin kendilerine tebliğ edildiği günden itibaren, kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren, otuz gün içinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açılabilirler. ·        30 günlük süre hak düşürücü süre olup davaların mutlaka bu süre içinde açılması gerekir. Aksi halde açılan dava reddedilir. ·        Maddi Hata; Kamulaştırılan arazi üzerinde bulunan ağaç, ev , kuyu, samanlık gibi şeylere değer biçilmesi unutulmuş, kamulaştırılan yerin bir kısmı kamulaştırılmış gibi görünmesine rağmen tamamı kamulaştırılmış, yüzölçümü az veya fazla gösterilmiş, üzerinde ev olan bir yerde eve kıymet biçilmemiş, hesap hataları yapılmış ise bu maddi hatalar için düzeltim davası açılabilir. (1) İştirak halinde veya müşterek mülkiyette, paydaşların tek başına dava hakları vardır. Açılan davaların sonuçları dava açmayanları etkilemez. İdari Yargıda açılacak davalar öncelikle görülür. (14) ·            VI-YASAK İŞLER VE CEZA HÜKÜMLERİ;   2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu`nun 31,32 ve 33.maddelerinde yasaklanan ve suç teşkil eden eylemler ile bu eylemleri işleyenlere verilecek cezalar düzenlenmektedir.   Madde 31-Aşağıda yazılı işler ve eylemler yasaktır: a) 15 inci Madde uyarınca oluşturulan bilirkişilerin, kendilerine mahkemece takdir edilen ücret dışında herhangi bir suretle çıkar sağlamaları. b) Mahkemece 10 uncu Madde uyarınca yapılan tebligat, davet veya ilanen tebliğden sonra taşınmaz malın başkasına devir ve ferağ veya temliki. c) Dava giderlerinin avukat veya dava vekilleri veya onlar adına hareket edenler tarafından kabullenilmesi. d) Kamulaştırma bedelinin tamamının veya bir kısmının nakden veya başka bir şekilde, avukat veya dava vekili veya onlar adına hareket edenler tarafından mal sahibine önceden ödenmesi. e) Kamulaştırma bedelinin tamamının veya bir kısmının avukat veya dava vekili veya onlar adına hareket edenlere ait olacağının kararlaştırılması. f) Yukarıda yazılı bentlerde yasaklanan fiillerin avukat veya dava vekillerince bizzat veya aracı ile mal sahibine teklif edilmesi veya bunlara yardımcı olunması.   Madde 32 – Bu Kanuna göre görevlendirilenlerden suç işleyenler, Devlet memuru gibi cezalandırılırlar. Şu kadar ki verilecek cezalar; o suç için muayyen olan cezanın yarısından az olmamak üzere iki katına kadar artırılır.   Madde 33.- Fiilleri daha ağır cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde, bu Kanunun 31 inci Madde sinin (a) bendine aykırı hareket edenler iki yıldan aşağı olmamak üzere hapis ve iki milyar liradan dört milyar liraya kadar; (d), (e) ve (f) bentlerine aykırı hareket edenler ise, bir yıldan aşağı olmamak üzere hapis ve beşyüz milyon liradan bir milyar liraya kadar ağır para cezasıyla, (b) ve (c) bentlerine aykırı hareket edenler, altı aydan iki yıla kadar hapis ve ikiyüzmilyon liradan dörtyüzmilyon liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılırlar. Bu Madde deki para cezaları her yıl 1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza HYPERLINK “mk:@MSITStore:C:\Program Files\KAZANCI\ibb\contents.chm::/tc765-e1.htm” l “2” Kanununun ek 2 nci Madde si hükümleri uyarınca artırılır.                                                                                                             YALOVA BAROSU    

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

Sitemizde yapacağınız yorumlar kontrol edildikten sonra yayınlanacaktır.

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL