TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU Toplam İstatistikler
  • BUGÜNKÜ TEST SAYISI 123.536
  • BUGÜNKÜ HASTA SAYISI 922
  • BUGÜNKÜ VEFAT SAYISI 3
  • BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 1.105
Uncategorized

2B ARAZİLERİ SATIŞA ÇIKTI

Yalova Deftardarı Selami Sipahigil yaptığı yazılı açıklamayla 2/B Arazileri Satışına İlişkin 6292 Sayılı Kanun Yürürlüğe Girdiğini duyurdu. Yalova Deftardarı Selami Sipahigil’in yazılı açıklaması şöyle: “31/12/1981 tarihinden önce bilim ve fen..

2B ARAZİLERİ SATIŞA ÇIKTI

Yalova Deftardarı Selami Sipahigil yaptığı yazılı açıklamayla 2/B Arazileri Satışına İlişkin 6292 Sayılı Kanun Yürürlüğe Girdiğini duyurdu. Yalova Deftardarı Selami Sipahigil’in yazılı açıklaması şöyle: “31/12/1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş olan ve 6831 sayılı Kanununun 2/B maddesi uyarınca Hazine adına orman sınırlarına dışına çıkarılan arazilerin kullanıcılarına satışına ilişkin Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi İle Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun 26.04.2012 Tarihli ve 28275 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yapılan düzenlemeyle; bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş olması nedeniyle Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan alanlarla ilgili öteden beri süregelen sorunların çözüme kavuşturulması, daha önce tapu verilmiş ancak 2/b olması nedeniyle tapusu iptal edilmiş olan vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi, taşınmazların kullanıcılarına satılması ve buradan sağlanacak maddi kaynağın öncelikle nakledilecek orman köylülerine ait taşınmazların kamulaştırılması, tarım alanı olarak kullanılmasında yarar görüldüğü için orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin ıslahı, imar ve ihyası, orman köylülerinin kalkınmalarının desteklenmesi ve yeni orman alanlarının tesisi için kullanılması amaçlanmıştır. Kanuna göre 2/B taşınmazlarını doğrudan satın alma hakkına sahip olanlar; 3402 sayılı Kanuna göre Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünce düzenlenen güncelleme listeleri ve kadastro tutanaklarında veya kesinleşmiş mahkeme kararlarında, 2/b taşınmazlarının 31.12.2011 tarihinden önce kullanıcısı ve/veya üzerindeki muhdesatın sahibi olarak gösterilen kişiler ile bunların mirasçıları ve Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra noter tarafından düzenlenecek muvafakatname vermeleri şartıyla bunların akdi halefleridir. Doğrudan satın alma hakkından yararlanacakların Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 Ay içinde, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra güncelleme listeleri veya kadastro tutanakları düzenlenecek taşımazlar için; Kadastro tutanaklarının kesinleştiği veya güncelleme listelerinin tescil edildiği tarihten itibaren 8 Ay içinde başvuru yapmaları ve satış bedelini itiraz ve dava konusu etmeksizin kabul etmeleri gerekmektedir. Ayrıca Tapu ve Kadastro veya imar mevzuatına göre adlarına tapu oluşturulan, devlet tarafından kişilere satılan, dağıtılan, trampa edilen, bedelli veya bedelsiz olarak devredilen veya iskânken verilen ya da özelleştirme suretiyle satılanlar ile hisseleri devredilen özel hukuk tüzel kişileri adına kayıtlı olan taşınmazlardan orman sınırları dışına çıkarıldığı gerekçesiyle tapuları iptal edilen taşınmazların eski kayıt maliki olan gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri Kanunun yayım tarihinden itibaren 2 yıl içinde başvurmaları halinde taşınmazlar bedelsiz olarak kendilerine iade edilebilecektir. Kabul edilen Kanunla 2/B taşınmazlarının satış bedeli taşınmazın rayiç bedelin %70’i olarak belirlenmiştir. Peşin veya taksitle ödeme imkânı getirilmiştir. Satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi halinde satış bedelinden %20, en az yarısının peşin ödenmesi halinde satış bedelinden %10 indirim uygulanacaktır. Taksitli ödemelerde bedelin;  % 10’u  peşin ödenecek, kalanı İlimiz merkez ve bağlı İlçelerindebelediye ve mücavir alan sınırları içinde en fazla 3 yılda 6 eşit taksitte, belediye ve mücavir alan sınırları dışında ise en fazla 4 yılda 8 eşit taksitte faizsiz olarak ödenecektir. Başvuru sahiplerinden satış bedellerine mahsup edilmek üzere; İlimiz merkez ve bağlı İlçelerinde belediye ve mücavir alan sınırları içinde olan yerler için 2.000 Türk Lirası, dışında olan yerler için 1.000 Türk Lirası başvuru bedeli alınarak ilgilileri adına emanet hesabına kaydedilecektir. Bir kişinin birden fazla taşınmazın kullanıcısı olması halinde her bir taşınmaz için başvuru bedeli yatırılacak ve ayrı makbuz kesilecektir. Bir taşınmazın birden fazla kullanıcısı bulunması halinde her kullanıcının ayrı ayrı başvuru bedeli yatırması gerekmektedir. İade edilecek taşınmazlar için yapılacak başvurularda, başvuru bedeli alınmayacaktır. Güncelleme listelerinde veya kadastro tutanaklarında belirtilen kullanıcıların isimlerini, T.C. kimlik numaralarının tespit edilememesi durumunda ana ve baba isimlerini, taşınmaz bilgilerini, başvuru bedelini gösteren listeler düzenlenerek defterdarlık, malmüdürlüğü, ilgili muhtarlık binalarının görülebilir yerleri ile defterdarlık ve malmüdürlüğü web sitelerinde ilan edilecektir. Listelerin ilan edildiği, mutad vasıtalarla duyurulacaktır. Başvuru Yapılabilecek Yerler;- Tüm Mal Müdürlüklerine,- Yalova Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğüne, Satış Başvurusu sırasında gereken belgeler;- Doğrudan Satış Başvuru Dilekçesi,- Nüfus cüzdanı fotokopisi,- Başvuru Bedelinin yatırıldığına ilişkin belge veya makbuz, – Son 5 (beş) yıl için ödenmiş ecrimisil bedelleri varsa buna ilişkin belge,- Kanuni mirasçılardan mirasçı olduklarını gösterir veraset ilamının onaylı örneği, – Akdi haleflerden Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra düzenlenen hak sahibinin veya mirasçılarının noter tasdikli yazılı muvafakatı,- Tüzel kişiler adına yapılan başvurularda, gayrimenkul tasarrufuna izinli olduğunu, temsilcisini, imza sirkülerini gösterir yetki belgesi, İade Başvurusu sırasında gereken belgeler;- İade Başvuru Dilekçesi,- Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanının onaylı örneği,- Vesikalık fotoğraf (3 adet),- Kanuni mirasçılardan mirasçı olduklarını gösterir veraset ilamının onaylı örneği, – Tüzel kişiler adına yapılan başvurularda, gayrimenkul tasarrufuna izinli olduğunu, temsilcisini, imza sirkülerini gösterir yetki belgesi, Başvuru Bedelinin Yatırılabileceği Yerler;- Tüm Mal Müdürlüklerine,- T.C. Ziraat Bankası tüm Şubelerine, İnternet Şubesi ‘2/B ve Tarım Arazileri Tahsilat Hesabı’na, – Yalova Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne,“Hem Bankaya hem Muhasebe Birimlerine başvuru bedelini yatıracak kişinin adı soyadı, kimlik numarası ve taşınmazın ili, ilçesi, mah/köyü ile ada ve parsel numarasını bildirmesi gerekmektedir. (Bunlardan ayrı olarak Bankada hem ana adı hem baba adı bilgileri istenirken Muhasebatta sadece baba adı istenmektedir.) Başvuru işlemlerinin sağlıklı ve hızlı bir şekilde yapılabilmesi için hak sahiplerinin başvuru sırasında gerekli tüm belgeleri tam olarak ibraz etmeleri ve başvuru dilekçesinin eksiksiz olarak doldurmaları önem arz etmektedir. .yorum{display:none}

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

Sitemizde yapacağınız yorumlar kontrol edildikten sonra yayınlanacaktır.

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL